Author: Liam Mizrahi

בטיחות באתר liammizrahi.com

בטיחות באתר liammizrahi.com האתר מהווה אתר תשתית לשאר המערכות שנבנו ו/או נבנות בזמנים אלו על-ידי ליאם מזרחי. בחלק מהמערכות אותם בנה המפתח, נאספים פרטים אישיים אודות המשתמש. גלישה בדפדפן Tor עבור אנשים בעלי ידע בסייבר לא תאופשר בחלק מהמערכות. המידע שנשמר אודות המשתמש נשמר לאופן בקרת איכות וכן, על פי חוק האתרים הבין לאומי אשר Read More …